Verkko-osuuskunta Kajo - Säännöt

Osuuskunnan säännöt

VERKKO-OSUUSKUNTA KAJO (n) SÄÄNNÖT

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Verkko-osuuskunta Kajo ja kotipaikka on Pornainen.

 

2 §

Toimiala

Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa monipalveluverkkoa (myöhemmin verkko) ja sen liittymiä. Osuskunta voi ostaa, myydä, välittää ja tuottaaverkkoon liittyviä palveluja ja laitteita sekä siihen liittyviä atk- ja tietoliikennepalveluja, -ohjelmistoja ja –laitteita. Osuuskunta voi ostaa,myydä, vuokrata ja hallita kiinteistöjä, arvopapereita tai muutaomaisuutta. Osuuskunta voi myös hallinnoida tämän verkon luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Osuuskunnan tarkoituksena on verkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

3 §

Verkon hankkiminen, ylläpito, hallinnointi ja muu hoito

Osuuskunta huolehtii verkon hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

4 §

Jäsenyys

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemushallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, asia voidaan viedä osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

5 §

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenellä on oikeus, mutta ei velvollisuus, hankkia liittymä tai useampia liittymiä osuuskunnan verkkoon. Osuuskunnan on tarjottava palvelujaan ja etuja ensisijaisesti jäsenilleen. Jäsenellä on oikeus käyttää päätäntävaltaansa osuuskunnan kokouksissa. Yksi osuus oikeuttaa yhteen ääneen. Jäsen on velvollinen:

1) Liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän sopimuksen verkkoon liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.

2) Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa.

3) Luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistöille johtavien osuuskunnan verkon rakenteiden, johtojen ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.

4) Kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin kohdassa 3) mainittuja verkon rakenteita, johtoja ja laitteita.

5) Sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkkoon liitetyt johdot, laitteet ja rakenteet.

6 §

Jäsenen henkilökohtainen vastuu

(lisämaksuvelvollisuus)

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista.

7 §

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan laajakaistaverkkoon

Muutkin kuin jäsenet saavat osuuskunnan hallituksen niin päättäessä, ja sen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan verkkoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

8 §

Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.
Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

9 §

Vapaaehtoinen osuus

Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Yksi vapaaehtoinen osuus on samansuuruinen kuin osuusmaksu. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta (lukumäärä) tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus annetaan enintään 5 vuodeksi kerrallaan (lainmukainen enimmäisaika). Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään kolme vuotta tällaisen osuuden antamisesta. Vapaaehtoinen osuus tuo samat oikeudet ylijäämään, rahastokorotukseen ja säästöön kuin pakollinenkin osuus. Vapaaehtoinen osuus ei anna muita oikeuksia, jäsenetuja eikä ääniä.

10 §

Liittymismaksu

Jokaista erillistä verkon liittymää kohden maksetaan liittymismaksu. Osuuskunnan kokous valtuuttaa osuuskunnan hallituksen päättämään liittymismaksun suuruudesta ja sisällöstä. Liittymismaksu palautetaan takaisin jäsenelle liitettyjen rakennusten poistuessa pysyvästi käytöstä ja jäsenen sitä kirjallisesti hakiessa.  Palautettavasta liittymismaksusta vähennetään liittymän purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Takaisinmaksu suoritetaan liittymän irtisanomisesta laskettuna seuraavan kalenterivuoden lopussa. Liittymismaksun edut voidaan myös siirtää luovutuksen yhteydessä liittymän uudelle omistajalle ja haltijalle. Liittymämaksun mahdollinen palautus ei ole sidottu kustannusnousuindekseihin tai palautushetkellä voimassa olevaan liittymämaksuun.

11 §

Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan ylläpitämiseksi tai kehittämiseksi. Osuuskunnan kokous voi päättää, ettei maksua palauteta, tai että ylimääräinen maksu otetaan jäseniltä lainana. Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana. Lainaa otetaan jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien  mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluja, tai sen mukaan, onko jäsen henkilöjäsen vai yhteisöjäsen, tai kaikilla näillä perusteilla. Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen osuuksien 4-kertainen nimellismäärä. Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan 2 vuoden ja viimeistään 10 vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu. Osuuskunnan kokous voi myös päättää  yksinkertaisella enemmistöllä ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltään niin, ettei maksua palauteta. Tällöin ylimääräinen maksu peritään jäseniltä samoin perustein kuin lainana perittävä ylimääräinen maksu ja kunkin tilikauden aikana vain kerran yhtenä eränä, enintään jäsenen osuuksien nimellismäärä.

12 §

Osuuskunnan perimät ja suorittamat maksut sekä hinnastot

Hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus. Hinnoitteluperiaatteet päättää osuuskunnan kokous.

13 §

Ylijäämä

Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon. Jäljellejäävä ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätettävällä tavalla. Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palveluntarjonnan laajentamiseen/kehittämiseen, verkon laajentamiseen/kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämä voidaan myöskin rahastoida, jättää osuuskunnan haltuun, maksaa osuuksille korkoa tai jakaa osakkaiden hyväksi muulla tavalla.

14 §

Vararahasto

Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto, jota on kartutettava kunnes se on yksi prosentti (1 %) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Rahastoa kartutetaan vähintään viidellä prosentilla (5 %) vuotuisesta edellisen taseen mukaisella tappiolla vähennetystä ylijäämästä. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

15 §

Avustukset ja lahjoitukset

Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja.

16 §

Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia (ns.vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouksia. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, että saadakseen osallistua kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta. Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran  vuodessa osuuskunnan hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai se muutoin on lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään toimialueen kuntien alueella yleisessä tiedossa ja jäsenistön kohtuullisesti saavutettavissa olevassa paikassa, jonka osuuskunnan hallitus ilmoittaa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni yhtä osuutta kohden. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan päätökseksi tulee puheenjohtajan puoltama mielipide. Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Ääniluettelo on liitettävä pöytäkirjaan. Kokouksessa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  Puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat kokouksen pöytäkirjan. Korvattuaan osuuskunnan kulut, jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

17 §

Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa.
2) Todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
4) Esitetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta.
6) Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
7) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
8) Valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

10) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.
11) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksun.
12) Päätetään, missä lehdissä tai millä muulla tavalla kutsu osuuskunnan
kokoukseen toimitetaan
13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

18 §

Kokouskutsu

 

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa kokouksessa  päätetyllä tavalla. Kokouskutsussa mainitaan tiedossa olevat kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa voidaan myös määrätä jäsenelle ilmoittautumisvelvollisuus, jonka perusteella jäsen saa osallistua kokoukseen ja äänestää. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4. luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

19 §

Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5 - 8 jäsentä, jotka valitaan toimeensa enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille valitaan yksi yhteinen varajäsen. Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai hänen avio-/ avopuolisonsa tai jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen. Jos toimitusjohtaja valitaan hallitukseen, hänelle ei valita varajäsentä. Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

20 §

Hallituksen kokoukset

Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenten lukumäärästä on läsnä. Kokoukset voidaan toteuttaa myös tietoliikenneyhteyksiin perustuvalla kokoustekniikalla. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Osuuskunnan hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet saapuvilla olevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa, äänten mennessä hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla. Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

21 §
Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. seuraavat asiat:

1) Kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltäviä asioita.
2) Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja laatia sopimus tehtävistä yms. hänen kanssaan.
3) Huolehtii osuuskunnan omaisuuden, rahavarojen ja muiden etujen asianmukaisesta hoidosta tai määrää tähän tehtävään jonkun jäsenistään. Tehtävään määrätyllä on raportointivelvollisuus hallitukselle.
4) Päättää osuuskunnan liittymismaksusta saamansa valtuutuksen nojalla, päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskunnan välittämien ja ostamien palvelujen hinnoista.
5) Päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista sekä palvelujen välittämistä ja ostamista koskevien sopimusten ehdoista.
6) Laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta. Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen osoittama jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

22 §
Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus. Hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen, velvollisuuksiin, palkkioon tai muihin etuihin liittyvistä asioista.

23 §

Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä, tai toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä. Osuuskunnan hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden tapauskohtaisesti osuuskunnan palveluksessa olevalle henkilölle siten, tämä voi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi myös päättää prokuran antamisesta.

24 §
Tilikausi ja tilinpäätös

Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2004 ja siitä lähtien osuuskunnan
tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen tulee olla valmis ja se on annettava tarkastettavaksi
tilintarkastajille vähintään (1) kuukautta ennen varsinaista kokousta.

25 §

Tilintarkastajat

Osuuskunnalla on kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja,
jotka valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

26 §

Osuuden siirto ja siirron saaja oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.  Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

27 §

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

28 §
Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,
1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan.
2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia.
3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti.
4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai
5) jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

29 §

Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

30 §

Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.
Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä verkkotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

31 §

Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa

32 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.
________________